Kisa mache anba ye?

Mache Anba se yon platfòm Ayisyen ki pran nesans Ane 2020 pa yon Jèn Ayisyen kap viv Canada, nan lide pou ede tout...

Kisa mwen ka fè nan Mache anba?

Mache Anba pèmèt ou ouvri pròp Boutik ou Ayiti, pou tout jen yo ki pa gen prosibilite vann nan lot peyi ikonpli sakap vann nan lot peyi kapab ouvri Boutik pa yo nan Mache Anba...

Ki prodwi mwen ka vann Mache Anba?

Nomalman ouka vann tout prodwi ki otorize vann pa LETA Ayisyen ...

Koman mwen ka rantre an kontak ak Mache Anba?

Nomalman Nou disponib 24/7 yon fason poun ede tout kliyan ak Vande kap itileze platfom nou an. Ou kapab kominike ak nou pa Email, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc... Wap gade nan anle menu prensipal la, wap we akote ( Mon Compte ) Contact epi fe klik pou pale ak nou. Oubyen Pou plis fasil fe klik nan bouton kew we anba epi esplike nou tout sa kew gen bezwen nan antre an kontak ak ou nan yonti moman...

Koman mwen ka fe pou prodwi pam yo plase an premwye posiyon nan sit la?

Los ke ou pibliye yon prodwi sou Marketplace Mache Anba Ayiti a, nomalman lap disponib sou sit la apre ke manm ekip nou yo finn evalye li. lap pozisyonel nan jis anba net nan kom prodwi nouvo, si ke ouvle ke li pase anle pouka fe plis vann, antre an kontak ak sevis kliyan pouka peye piblisite pousa. NB: Si ke ou poko vann omwen 5 prodwi sou platfom nan oupap ka peye kob pou piblsite.

Eske Mache Anba prezan tout kote Ayiti?

Mache Anba prezan nan tout Depatman nan tout Komin Ayiti, anpli nou Prezan: USA, CANADA, République Dominicaine, ak plizye lot peyi anko ke moun sayo ka achte oubyen vann sou sit Macha Anba. Men, prensipal mache nou se Ayiti

Koman mwen ka fe lajan sanke mwen pa vann prodwi sou Mache anba?

Nan program Affiliate marketing Mache Anba ouka pab patisipe ladanl epi fe lajan san depande yon goud. Premyeman wap eskri sou Platfom nan, apresa wap enskri kom Afilye epi ou pral pataje link ou yo, achak fwa yon moun achte ak link ou a wap resevwa yon komisyon...